استخراج آهن با کبریت

استخراج آهن با کبریت

استخراج آهن با کبریت

در این آزمایش آهن اکسید را با کربن موجود در سر چوب کبریت به فلز آهن کاهش داده و آن را استخراج می کنند .

این آزمایش استخراج در مقیاس کوچک است. این آزمایش برای نمایش سری فعالیت های عناصر مناسب است.این آزمایش حتی به صورت فردی توسط دانش آموزان قابل انجام است. آزمایش می تواند راحت و سریع انجام شود به شرط آن که وسایل و مواد شیمیایی درآزمایشگاه در دسترس باشد.